เงือนไขและข้อกำหนด

GetVanGo เป็นบริการทีดำเนินการโดยบริษัท อินโทรปิกาจำกัด ซึ่งบริการการจองรถตู้พร้อมคนขับสำหรับการเดินทางในหนึ่งวันหรือหลายวัน GetVanGo ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการเช่ารถตู้ โดยรถตู้ทั้งหมดบริการโดยผู้ประกอบการอิสระ

คุณสามารถใช้บริการด้วยการจองผ่านเว็บไซต์ GetVanGo ส่งข้อมูลและรายเอียด พร้อมแนบอีเมลที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร

หลังจากเราได้รับรายการจองของคุณแล้วเราจะตอบกลับความต้องการของคุณ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและอื่นๆ ให้ทราบผ่านทางอีเมล

คุณสามารถจ่ายค่าบริการเป็นเงินสดเมื่อเริ่มทริป ให้กับคนขับ และจ่ายเกี่ยวกับการบริการต่างๆ ต่างหาก เช่นค่าน้ำมัน ค่าผ่านสถานที่ ค่าธรรมเนียมฯลฯ เมื่อถึงสถานที่นั้นๆ

การจองรถตู้พร้อมบริการในหนึ่งวันหมายถึงบริการของคนขับ 10 ชั่วโมงต่อวัน คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินสำหรับ 1) ค่าน้ำมัน(ราคา ณ ปั้มปัจจุบัน) 2) ค่าเข้าชมสถานที่และค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางระหว่างการเดินทาง 3) ค่าที่พักและอาหารสำหรับคนขับรถตู้ 500 บาทต่อคืน สำหรับคืนใดๆก็ตามที่ห่างจากเมืองเริ่มต้นการให้บริการ นอกจากนี้อาจต้องจ่ายสำหรับการทำงานล่วงเวลาในอัตรา 150 บาทต่อชั่วโมง หากคนขับตกลง ทั้งหมดนี้จ่ายโดยตรงที่คนขับรถตู้

ค่าน้ำมันจะคิดจากจุดเริ่มต้นที่เชียงใหม่ และจบลงที่เชียงใหม่ ไม่ว่าทริปจะจบลงที่ไหน ค่าน้ำมันจะถูกคิดจนถึงปลายทางคือตัวเมืองเชียงใหม่ คนขับจะเริ่มต้นทริปด้วยน้ำมันที่เต็มถังและคุณต้องจ่ายระหว่างทริปทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมันไปจนจบทริป และเติมน้ำมันครั้งสุดท้ายให้เต็มถังก่อนจบทริป หากจบทริปที่ต่างจังหวัด ค่าน้ำมันจะถูกคำนวณเพิ่มจากปลายทางถึงเชียงใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับคนขับรถ

การชำระเงินทั้งหมดจะต้องจ่ายให้กับคนขับในเวลาที่ให้บริการ คุณอาจชำระเงินด้วยเงินสดหรือวิธีอื่นที่ตกลงกับคนขับรถหรือผู้แทนคนขับ ในบางกรณีอาจต้องวางเงินมัดจำเพื่อประกันการจองของคุณ ในกรณีดังกล่าว การชำระเงินจะเป็นตามที่ตกลงกับคนขับรถของคุณหรือผู้แทนคนขับ หากไม่มีการจ่ายเงิน จะส่งผลให้ข้อตกลงเป็นอันยุติคนขับไม่สามารถให้บริการได้ และจะดำเนินการทางกฏหมายเมื่อจำเป็น จนกว่าจะชำระเงินตามข้อตกลง

การยกเลิก: คุณสามารถยกเลิกการจองของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 7 วันก่อนวันเดินทาง คุณสามารถยกเลิกทางอีเมล เงินมัดจำที่จ่ายไปจะไม่ถูกคืนในกรณีที่มีการยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การคืนเงิน: ในกรณีที่ GetVanGo หรือคนขับไม่สามารถให้บริการได้เราจะคืนเงินที่ได้รับหรือที่มัดจำไว้ หักค่าดำเนินงานหรือบริการที่ได้เกิดขึ้นตามจริง